Thành lập nhóm và biện pháp hỗ trợ (2)Tạo sự tin tưởng trong nhóm Nét đặc trưng nhất của sự hợp tác là sự tin tưởng. Muốn các nhóm ngày càng tin tưởng lẫn nhau, cần kiến tạo nó ngay từ đầu sự ủy thác, cởi mở và đả thông tư tưởng. Học cách ủy thác

Sự ủy thác cói hai hình thức: ủy thác công việc và ủy thác quyền hành.

Ủy thác công việc là phân nhỏ mỗi kế hoạch thành các phần việc riêng và với mục tiêu riêng, rồi phân chúng cho các thành viên của nhóm. Sau đó, phó mặc cho họ và chỉ can thiệp khi không đạt mục tiêu.

Việc ủy thác quyền hành là sau khi tham khảo ý kiến, trao cho người được ủy quyền đầy đủ quyền và để họ được hành xử nó.

Khi ủy thác, cần nhận diện các loại đặc tính khi ủy thác:

  • Có khả năng muốn thực hiện: Đây là trường hợp ta gặp người được ủy nhiệm lý tưởng, sẵn lòng nhận trách nhiệm và cũng sẵn lòng tham khảo ý kiến người khác, thực hiện theo ý khi được ủy nhiệm.
  • Có khả năng không muốn thực hiện: Loại người này không sẵn lòng học hỏi và tiếp thu ý kiến của người khác, thiếu tinh thần hợp tác, không nên giao quyền cho họ.
  • Thiếu khả năng muốn thực hiện: Cần được đào tạo bổ khuyết những mặt yếu trước khi được ủy nhiệm.
  • Thiếu khả năng, không muốn thực hiện: Giao việc cho loại người này hẳn là hỏng to.


Tăng tiến sự cởi mở


Sự hợp tác và tính khép kín không thể đồng tồn tại, Vì thế, lãnh đạo thiếu cởi mở với các thành viên trong nhóm thì không thể vận động tiềm năng của họ. Cần tổ chức các buổi gặp gỡ chính thức và không chính thức để giúp gia tăng sự cởi mở.

Khuyến khích mọi người phát biểu

Người lãnh đạo cần động viên mọi người bàn thảo, ngay cả với ý kiến nghịch lại cũng có giá trị của nó.

Tối đa hoá tác dụng của nhóm


Hãy làm cho mọi người ý thức đầy đủ trách nhiệm đối với công việc của họ và hãy trao quyền để họ thực hiện và cải tiến công việc của họ theo cách mà họ thấy rằng có thể đóng góp cao nhất cho toàn nhóm.