Chương trình nghị sự lễ kỷ niệm thành lập công tyĐây là chương trình nghị sự mẫu. Giờ giấc có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung chương trình cũng có thể thay đổi, nhưng cần cân nhắc vì có thể thiếu tính chuyên nghiệp (nhầm qua loại khác). Tốt hơn hế là khi không chắc, hãy theo nội dung của chương trình mẫu này.

7g00–8g00           :  Đón quan khách và khách mời

8g00–8g10           :  Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự


8g10–8g20           :  Đọc thư chúc mừng của lãnh đạo và danh sách các cơ quan, cá nhân gởi thư, hoa chúc
                             mừng

8g20–8g35           :  Báo cáo sơ nét quá trình ra đời công ty và những thành quả đạt được trong 10 năm qua

8g35–9g00           :  Đóng góp ý kiến cho hoạt động của công ty thời gian tới

9g00–9g10           :  Công bố quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong
                              10  năm qua

9g10–9g25           :  Lễ trao thưởng

9g25–9g40           :  Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên

9g40–9g45           :  Tiếp thu ý kiến

9g45–9g50           :  Tuyên bố kết thúc nghi lễ chính thức

Sau 9g50             :  Tiễn khách và chương trình giúp vui