VĂN PHÒNG ẢO Nguồn nhân lực Quan điểm của QTNS về năng suất lao động

Quan điểm của QTNS về năng suất lao động*Khái niệm:
 Năng suất lao động là chỉ tiêu về hiệu quả hữu ích của hoạt động có mục đích của con người trong quá trình sản xuất.
Mức năng suất lao động được xác định bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

Như Mác đã viết: ”Sự tăng lên của mức sản xuất hay năng suất của lao động, chúng ta hiểu nói chung là sự thay đổi trong cách thức lao động, một sự thay đổi làm giảm ngắn thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một hàng hoá sao cho một số lượng ít hơn lại có được một sức sản xuất ra nhiều giá trị sử dụng hơn”.

*Ý nghĩa tăng năng suất lao động Trước hết,năng suất lao động tăng làm giảm giá thành sản phẩm vì giảm chi phí tiền lương trong một đơn vị sản phẩm. Tiền lương là giá cả của sức lao động, nó là một trong những chi phí cấu thành giá thành sản phẩm, tăng Năng suất lao động có nghĩa là giảm chi phí sức lao động cho một đơn vị sản phẩm hay là giảm chi phí tiền lương cho một đơn vị sản phẩm, dẫn đến giá thành sản phẩm giảm. Tăng Năng suất lao động cho phép giảm số người làm việc, do đó tiết kiệm được quĩ tiền lương. Năng suất lao động cao và tăng nhanh sẽ tạo điều kiện tăng qui mô và tốc độ của tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân, cho phép giải quyết các vấn đề tích luỹ tiêu dùng.

(bài học qtns thực hành)

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *