Kế toán 1. BM báo cáo thu chi hoạt động
 2. BM báo cáo thu chi lãi đầu tư tài chính
 3. BM báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi
 4. BM báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ
 5. BM báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ
 6. BM báo cáo tổng hợp công nợ
 7. BM báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ
 8. BM bảng giải trình tờ khai thuế GTGT
 9. BM chi tiết nguồn vốn đầu tư.
 10. BM chi tiết thuế được khấu trừ
 11. BM chi tiết thuế phải nộp
 12. BM danh mục kho vật tư
 13. BM đơn xin trích hàng hóa xuất nhập khẩu
 14. BM đơn xin vay vốn ngân hàng (dùng cho tổ chức kinh tế)
 15. BM đơn xin vay vốn ngân hàng (dùng cho tư nhân cá thể)
 16. BM giấy đề nghị thanh toán
 17. BM bảng phân bố khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước
 18. BM bảng thanh khoản hợp đồng gia công
 19. BM bảng thống kê tờ khai xuất khẩu
 20. BM biên bản điều chỉnh hóa đơn
 21. BM nguồn vốn đầu tư
 22. BM phiếu trả lương.
 23. BM sổ cái.
 24. BM sổ chi tiết bán hàng
 25. BM sổ chi tiết các tài khoản
 26. BM sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng)
 27. BM sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
 28. BM sổ chi tiết vật tư hàng hóa
 29. BM sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản)
 30. BM sổ chi tiết các khoản thu
 31. BM sổ chi tiết công nợ
 32. BM sổ chi tiết công nợ theo đối tượng
 33. BM sổ chi tiết chi dự án
 34. BM chứng từ ghi sổ
 35. BM sổ nhật ký chung
 36. BM số quỹ tiền mặt
 37. BM sổ theo dõi chi phi trả trước
 38. BM sổ theo dõi hạn mức kinh phí
 39. BM sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức
 40. BM sổ theo dõi nguồn kinh phí
 41. BM sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư XDCB
 42. BM sổ tiền gởi
 43. BM sổ theo dõi tiền gởi ngân hàng
 44. BM sổ chứng thực, hợp đồng, giao dịch
 45. Biểu mẫu báo cáo công nợ phải trả
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *